بی خداحافظی از قلب جهان خواهم رفت
نگران توام اما نگران خواهم رفت

هر چه میخواهی از این لحظه دلگیر بخواه
گریه کن.حرف بزن.شعر بخوان.خواهم رفت

چشمهایت چمدانی ست که من میبندم
سخت سنگین شده ام بی چمدان خواهم رفت

همه ی دار و ندارم به تو برمیگردد
حال خوبی که ندارم به تو برمیگردد

دل بریدم که فراموش کنم اما حیف
دل به هر کس بسپارم به تو برمی گردد

حسین غیاثی