- آندره ، دلم می خواست بهش نامه بنویسم.
- اگر دوستش نداری چرا می خواهی دردش را تازه کنی ؟ مرده ها را باید به حال خود گذاشت ....
- اگر هنوز دوستش داشته باشم چه ؟
- اگر دوستش داشته باشی بنویس ، زنده اش می کنی . می دانی که عشق مرده ها را زنده می کند ...                                                                                                                                                      ((میگل آنخل آستوریاس))