زندگی شاید

یك خیابان درازست كه هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد...

((فروغ فرخزاد))