لنی اول با این جوان که یک کلمه هم انگلیسی نمی دانست رفیق شده بود. به همین دلیل روابطشان با هم بسیار خوب بود.
اما سه ماه نگذشته بود که عزی شروع کرد مثل بلبل انگلیسی حرف زدن و فاتحه دوستیشان خوانده شد. فورا دیوار زبان میانشان بالا رفته بود. دیوار زبان وقتی کشیده می شود که دو نفر به یک زبان حرف می زنند آن وقت دیگر مطلقا نمی توانند حرف هم را بفهمند...(( خداحافظ گاری کوپرـ رومن گاری ـ ترجمه: سروش حبیبی ))