دلتنگی
یعنی به تماشای غروب بنشینی وُ
در آن‌سوی جهان
خورشید به‌جای تو
در چشم‌های او طلوع کند!


                                  ((رضا کاظمی ))