خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دسترسى دارد:
یا کتاب‌هاى خوب
یا دوستانى که اهل کتاب باشند.

                                                        ((ویکتور هوگو))