... گاهی وقتا آدم از کندی گذشت زمان حوصله اش سر میره باورتون میشه باید بیست و چهار ساعت بگذره تا بشه یه شبانه روز!!!
بعد هم که یه روز گذشت تازه متوجه میشیم که ارزش گذشتنش رو نداشت و روز بعد هم مثل همون روز قبل ـ!
...کاش میشد که آدم از روی هفته های بیهوده بپره و یه لحظه پربار و دلخواهشو زندگی کنه. یه دقیقه باشکوه رو...