فریادی و دیگر هیچ

چرا که امید آن چنان توانا نیست

که پا بر سر یاس بتواند نهاد...


                                         ((احمد شاملو))