چرا همگان را نبخشم

چرا از خاطر نبرم زخم ها را

من که فراموش خواهم کرد

نشانی خانه ام

چهره کودکم

و تلفظ نامم از دهانت

و شعله که بر باد خواهد رفت.                                                         ((شمس لنگرودی))