وقتی که تو نیستی
دنیا
چیزی کم
دارد 
مثل کم داشتن یک وزیدن ، یک وا‍ژه ، یک ماه
من فکر می کنم در غیاب تو

همه ی خانه های جهان خالیست
همه ی پنجره ها بسته است
وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام
واقعا ... 
وقتی که تو نیستی
من نمی دانم برای گم و گور شدن

به کدام جانب جهان بگریزم...


                                             ((سید علی صالحی))