و من همیشه دیر رسیدم

شاید!!

هر بار با قطار قبلی باید می آمدم.                                                    ((حسین منزوی))