چشمهایت تغییر میکنند،
اما سبز می مانند...

تو تغییر میکنی،
اما خنده ات می ماند...