مو احوالم خرابه گر تو جویی  
جگر بندم کبابه گر تو جویی


ته که رفتی و یار نو گرفتی
قیامت هم حسابه گر تو جوییته که خورشید اوج دلربایی
چنین بیرحم و سنگین دل چرایی


به اول آنهمه مهر و محبت
به آخر راه و رسم بی وفایی...     بابا طاهر