سخن عشق نه آن است که آید به زبان

ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت...    حافظ