سعی می کنم هر روز عاشق تر بشم و هر چی می تونم به دیگران عشق بدم تا اونا هم عاشق بشن.

من مطمئنم یه دوست عاشق بهتر از یه دوست ثروتمنده!

من با یه دوست عاشق به همه جا می رسم و تا زمانی که اون زنده است من هم زنده ام.

ولی یه دوست ثروتمند فقط تو حیطه ی ثروت و قدرتش می تونه کمکم کنه، تازه اگه دلش بخواد!

اینقدر به دیگران عشق می ورزم که حتی لباسای تنم هم بوی عشق بگیرن...


به این میگن خوشبختی...