دانه های یاقوت چه گفتند
وقتی با آب انار روبرو شدند؟

هندوانه به چه می خندد
وقتی خنجر به گلویش می نهند؟

باور نداری جمازه ها
مهتاب در کوهان دارند؟

اگر رنگ زرد تمام شود
با چه نان بپزیم؟


                                         

   ((پابلو نرودا- ترجمه احمد پوری))