طرف ما شب نیست
صدا با سکوت آشتی نمی کند
کلمات انتظار می کشند

من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست
شب از ستاره ها تنهاتر است...

طرف ما شب نیست
چخماق ها کنار فتیله بی طاقت اند

خشم کوچه در مشت توست
در لبان تو، شعر روشن صیقل می خورد
من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کند.
                                                                                                                                                                           ((احمد شاملو))