تصویر دکتر حسابی
استاد به موسیقی اصیل ایرانی علاقه بسیار داشتند و می گفتند" موسیقی ایرانی یك طرز فكر است، یك فلسفه است و بیان یك آرزوست "
. ایشان به كمك شاگردان خود در دانشكده ی علوم مانند آقای دكتر بركشلی به تعیین نت ها و اندازه گیری دقیق فواصل گام های موسیقی ایرانی پرداختند و به یاری آقای دكتر ناجی با تغییر شكل كاسه ی تار این ساز قدیمی ایران را اصلاح كردند تا با نت های مختلف زیر و بم خنید داشته باشد.

استاد موسیقی كلاسیك غرب را به خوبی می شناختند و در نواختن ویولن، نی، سازدهنی و پیانو مهارت داشتند، تا آن جا كه برنده ی جایزه ی اول مدرسه ی موسیقی(كنسرواتوار) پاریس، در سال 1306 ش ( 1927 م )، شدند. در میان موسیقی دانان غربی بیش از همه به باخ علاقه داشتند و معتقد بودند " آن قدر موسیقی باخ قشنگ است كه آدم فكر می كند با خدا حرف می زند ".ایشان موسیقی بتهوون، شوبرت، شوپن، موتسارت و ویوالدی را نیز تحسین می كردند.