با کیسه ای سیاه و چروکیده

از رخت های کار

با دست های کار

موهای کار

ابروهای کار

نشسته در میدان.

                          نشسته در میدان

مجسمه ای از سنگ

که از بخت بد

قلب دارد.


((گروس عبدالملکیان))