مردم همه

              تو را به خدا سوگند می دهند

اما برای من

تو آن همیشه ای
        
            که خدا را به تو
                                              
                                    سوگند می دهم!   ((قیصر امین پور))