ولی اگر مرد به دنیا آمدی، همان‌قدر شادمان خواهم شد. شاید هم بیشتر، زیرا تو از این همه سرافکندگی دور خواهی بود. اگر مرد به دنیا آمدی، از این بیم نخواهی داشت که در خم یک کوچه‌ی تاریک به تو تجاوز شود. برای این که در اولین نگاه تو را بپذیرند به صورت زیبا نیاز نداری و برای پنهان کردن هوشت محتاج اندام موزون نیستی. با هر کس که بخواهی هستی بدون این که مجبور به تحمل قضاوت های بدخواهانه باشی، هرگز به تو نخواهند گفت که گناه روزی پدید آمد که تو سیبی از درخت چیدی...


     (( اوریانا فالاچی))