یه روز خوب، یه روز خیلی خوب اینه که: توبی نظمی، خیال جنگلای شمال، بوی قورمه سبزی توراه پله ی یه ساختمون، مانتوی تمیز اتو شده، دیدن تیله های کوچیک، چیزای رنگارنگ ویترین یه مغازه، سخنی که منظورش تو نباشی.

یه روز خوب، یه روز خیلی خوب با بارش نم نم بارون یا طوفان شدید یا شلوغی ایستگاه تاکسی شروع می شه.

یه روز خوب ،یه روز خیلی خوب با صدای ویلن دختری جوان یا با سلام افسرده رییس شرکت شروع می شه.

یه روز خوب، یعنی یه روز بدون مشتری تو شرکت البته یه روز خوب یه روز بدون کار.

یه روز خوب، یه روز خیلی خوب رفتن به تئاتر با محمد و مهدی و دیدن یه نمایش خیلی خوبه.

یه روز خوب، یه روز خیلی خوب دیدن الهه و دوستای خوب دیگه ست.

یه روز خوب...