صدای پیانو فضای اتاق رو پر کرده بود

دیوارها و صندلی ها همه موسیقی شده بودند

اون با اندام ظریف و دستهای نازکش، صدای قدرتمندی از پیانو در می آورد.