آه تا قله هیچ راهی نیست

گفته بودند، بعد از این قله

پشت این کوه

                       زندگی جاری ست


قله شد فتح

                       ای دریغ، آری

باز هم بود قله های دگر

باز شیب و فراز تکراری
((حمید مصدق))