زمان نمی گذرد

              عمر ره نمی سپرد!

صدای ساعت شماطه، بانگ تکرار است

نه شنبه هست و نه جمعه!

                                        نه پار و پیرار است!

جوان و پیر کدام است؟

زود و دیر کدام است؟

اگر هنوز جوان مانده ای به آن معناست

که عشق را به زوایای جان صلا زده ای.

ملال پیری اگر می کشد تو را، پیداست:

که زیر سیلی تکرار

                                     دست و پا زده ای!

زمان نمی گذرد

صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است.

خوشا به حال کسی

که لحظه لحظه اش، از بانگ عشق سرشار است
.

                                                                                                      ((فریدون مشیری))